Học Tiếng Anh online: Tù nhân học đan để kiếm thêm thu nhập

Tù nhân học "đan" để kiếm thêm thu nhập

Từ vựng – Vocabulary

  • tough (strong and difficult): rắn, cứng rắn, khắc nghiệt
  • inmates (people in prison): tù nhân
  • to knit (to make woollen clothes by creating knots with needles): đan
  • intricate (complex): phức tạp
  • minimum wage (the least amount of money to be legally paid for work done): lương tối thiểu

Bài khóa - Transcript

An unusual sight in a tough environment. Inmates in a Brazilian prison have been learning how to knit.

The scheme, which sees prisoners working on intricate woollen designs, is a collaboration between prison authorities and a fashion designer.

Prisoners are paid 75 percent of the local minimum wage and also earn days off their sentence.

Bản dịch - Translation

Cảnh tượng khác thường trong một môi trường khắc nghiệt. Những tù nhân ở một nhà tù tại Brazil học đan.

Dự án, cho thấy tù nhân đang đan len theo các thiết kế phức tạp, là hợp tác giữa giới chức trách nhà tù và một nhà thiết kế thời trang.

Các tù nhân được trả 75% mức lương tối thiểu của địa phương đồng thời được giảm ngày ngồi tù.

Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau: tough / inmates / to knit / intricate / minimum wage

1. Each doll takes at least a month to make because of the __________detail and design, and thousands of brush strokes are used to create and layer the colour of each doll to make them as life-like as possible.

2. The 136-year-old jail was one of seven prisons shut by the Ministry of Justice (MoJ) to cut costs. The last __________were transferred to other prisons at the end of February.

3. Bangladesh's __________ for garment workers is currently $38 (£25) a month, the lowest in the world.

4. The parrot had plucked out most of its feathers was said to resemble an oven-ready chicken. A vet said it should be put down but Rebecca Blagg, the charity's coordinator, __________ jumpers to keep it warm.

5. The cave environment is a __________ place in which to make a living, limited in food and essential nutrients, forcing microorganisms to fight over limited resources.

Giải đáp – Answers

1. intricate

2. inmates

3. minimum wage

4. knitted

5. tough

 
 

Đăng kí nhận tin

Đăng ký Email với Trung tâm Ngoại Ngữ Báo Chí để cập nhật thông tin mới nhất.

Thông tin liên hệ

  • ĐT: 028.3930 2459 - 0903.650088

Thông tin chuyển khoản

Tên tài khoản: TỐNG THỊ PHƯƠNG

Số tài khoản: ‎0071001171416

Tại Ngân hàng VCB chi nhánh HCM

Bạn đang ở: Home Thông tin Học Tiếng Anh Online Học Tiếng Anh online: Tù nhân học đan để kiếm thêm thu nhập